Gyzgyn telefon liniýasy Customer Services: +370 5240 5555
Jogapkärçilikden boýun gaçyrma we bize goldaw güýçli şahsyýet dilini üýtgetmek. Iňlis dilinde ileri tutuň.

DNBC tor

Bewropadaky iň ýokary derejeli maliýe hyzmatlaryny üpjün edijileriň iň ýokarky sanawynda DNBCnet , häzirki IBAN hasaplaryny açmagyň netijeli hyzmatlaryny hödürleýär. Müşderilere hatda çylşyrymly bank zerurlyklaryny çözmäge kömek etmek üçin iň ygtybarly SEPA we aýratyn Halkara Transfer bilen sanly tölegleri amala aşyrmagyň we almagyň mümkinçiligini döredýän alternatiw ýewro nagt däl töleg usuly.

DNBC tor bilen internet bank işi

Giriş

Hyzmatlarymyz

Näme üçin bizi saýlamaly?

Low cost

Arzan bahasy

 • Pes töleglerimiz we walýuta hümmetlerimiz öňde görkezilýär.
 • Pul geçiriş bahasy 90% -e çenli azaldy.
 • Alyjyňyz tarapyndan alnan takyk mukdar, geçirimiňizi gurnanyňyzda belli bolar.
Fast

Çalt

 • Iň pes çykdajy bilen çalt pul geçirmesi.
 • Akylly we ýönekeý töleg derwezesi.
 • SMS teksti, 24/7 onlaýn amallaryňyz bilen täzelener.
Reliably secured and trusted

Ygtybarly we ygtybarly

 • SSL / TLS şifrlemek we bulut maglumatlary.
 • Baş edarasy Litwada ygtyýarly maliýe guramasy.
 • 132-den gowrak ýurt üçin hyzmatlar bermek arkaly dünýä derejesinde ynamly.
Simple & Convenient

Pleönekeý we amatly

 • Indi nagt, nobat ýok.
 • Köp elektron enjamlarynda bar.
 • Dostlukly interfeýs, baryp görmegiň zerurlygy ýok, biz gije-gündiziň dowamynda kömek etmek üçin geldik.

Mahabat Mahabat

“Elite Package”: Aýlyk hasaby hyzmat etmek üçin tölegiň 50% -i - Täze şahsy müşderiler üçin çözgüt

ECörite teklip: Mugt hasaby açmak üçin töleg - Bu gün işiňiz üçin 50 550 tygşytlaň

(Möhleti gutardy) DSBC Maliýe Europeewropa bilen Şahsy we Korporatiw hasaby açanyňyzda 03 aýlyk hasap dolandyryş töleginden lezzet alyň!

Hyzmatdaşlyk we araçylar

Ferollama maksatnamasy

 • 3 sany ýönekeý ädimde ýüz tutuň we bize hödürlän her 03 müşderiňize 250 funt sterlinge çenli pul baýragyny gazanyň. Programma, Şahsy we Korporatiw hasaplarymyzy ulanýan DNBC Financial Group müşderileri üçin ulanylýar.
 • Has köp salgylanma, Has köp girdeji gazanmak!

Hyzmatdaşlyk Maksatnamasy

Bazary netijelilik, satuw we marketing nukdaýnazaryndan işjeň goldaýan işewür we hünärmen hyzmatdaşlarymyzyň ulgamy bilen ösýäris. Häzirki wagtda her 03 Şahsy we Korporatiw müşderi üçin 510 funt sterling komissiýa gazanyň!

Neşirler Neşirler

B2B kärhanalary üçin gatnaşyk gurmak we ösdürmek

Koprak oka

DSBC howpsuzlyk ulgamy PSD2 SCA talaplaryna taýýar

DNBCnet ykjam programmasy: degmek we geçirmek

Bilim kiberjenaýatçylykdan we kezzapçylykdan iň gowy goragdyr

Biz hakda

Global maliýe töleg bazaryndaky tejribeli Maliýe Guramasy bolanymyza elmydama buýsanýarys.

Iň oňat halkara pul geçiriş hyzmatlaryny hödürleýäris. DNBC Financial Group , şahsy hasap bolsun ýa-da iş hasaby bolsun, dürli töleg usullary bilen size kömek edip biler.